Revideret dagsorden, til generalforsamling 25/11-14

Revideret dagsorden, til generalforsamling 25/11-14

Da der er kommet flere forslag til vedtægtsændringer, som påvirker valgprocessen til bestyrelsesposterne, har vi valgt at revidere dagsordenen.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3 Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab 2014 (lagt ud på de lukkede grupper 17/11-14)
5. Godkendelse af budget 2015 (lagt ud på de lukkede grupper 17/11-14)
6. Vedtægtsændringer:
6a – §9 stk. 1 ændres til bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelser
Eller bestyrelsen består af 5-7 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelser.
6b – §9 stk. 2 ændres til bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen, en til to suppleanter, med angivelse af deres rækkefølge.
6c – §9 stk. 3 ændres til bestyrelsen konstituerer sig selv, med en formand, næstformand og kasserer
6d – §9 stk. 4 ændres til såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratrædelse fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling
6e – §9 stk. 5 ændres til Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer, inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme udslaget.

1.Bestyrelsesmøde afholdes 1 gang om måneden. Hvis formanden finder det fornødent, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det, kan det holdes oftere. Dagsorden skal angives.

2. Senest 21 dage efter hvert bestyrelsesmøde, skal referatet offentliggøres.

3. Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen samt øvrige medlemmer af foreningen hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.

4.Et medlem af bestyrelsen, eller en udpeget projektleder, må på intet tidspunkt bruge mere end 500 kr. uden først at rådføre sig med den øvrige bestyrelse. Dog har bestyrelsen mulighed for, at give forudgående godkendelse i en projektbeskrivelse.

Ny paragraf:
Annektering af andre foreninger. Hvis klubben annekterer en anden foreningen, vil denne forening blive tilbudt op til 2 ekstra, fuldgyldige bestyrelsesmedlemspladser, i den indeværende valgperiode. Disse forsvinder ved den næstekommende generalforsamling, uanset om den er ordinær eller ekstraordinær. Derefter kan de stille op til foreningens almindelige, faste bestyrelsespladser. Foreningen vælger selv, hvem som skal bestride disse pladser, og har selv ansvar for at supplere pladserne, såfremt et siddende medlem fra den tidligere forening, vælger at trække sig før tid.

7. Valg til bestyrelsen.
– Næstformand Jacob Weber på valg, og genopstiller (2 år).
– Kasserer Steffen Hansen på valg, og genopstiller ikke (2 år)
– Menigt medlem Sina Parsa på, og genopstiller ikke (1 år)
– Suppleret menig medlem Jakob Brinkløv, og genopstiller ikke (1 åe).
– Suppleant Hjalte Nexmann på valg, og genopstiller ikke (1 år)
– Suppleant Rasmus Kofoed på valg, og genopstiller ikke (1 år)
Vi har modtaget kandidaturer fra:
Tommy Sass
Thomas Dalgaard
Martin Halbye
Michael Nielsen
Fredéric Grønhøj

8. Hånden Fuld 2020
9. Amager Demons Cheerleading
10. Sportslig ledelse valgt på generalforsamlingen i 2015?
11. Eventuelt